Vážení rodiče,

podle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji

    Z Á P I S

do 1. ročníku Základní školy a Mateřské školy Machov, okres Náchod

Příjem písemných žádostí vzhledem k současnému mimořádnému opatření je stanoven v rozmezí

od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021.

Zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí a rodičů ve škole!

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

3. poštou

4. vhozením do označené schránky na škole.

Zákonní zástupci dítěte k žádosti o přijetí a dotazníku (uloženo na www.skolamachov.cz – Dokumenty) přiloží také prostou kopii svého občanského průkazu, rodného listu dítěte a průkazu zdravotní pojišťovny dítěte.

Povinná školní docházka začíná, podle § 36 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do prosince, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce. Podmínkou přijetí je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Letošní zápis se týká děti narozených v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a také dětí, kterým bylo v loňském roce vydáno rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky.

Žádost o odklad školní docházky nejpozději do 30. dubna 2021.

Kritéria pro přijetí:

1. Přednostně se přijímá dítě s trvalým pobytem v městysu Machov. 

2. Dítě s trvalým pobytem mimo městys Machov, jehož sourozenec je již v době zápisu žákem ZŠ a MŠ Machov.

3. Ostatní děti s trvalým pobytem mimo městys Machov.

Jakékoliv další dotazy k zápisu do 1. tříd Vám rádi zodpovíme na telefonním čísle 775 909 703 (ředitelka Ing. Bc. Hana Lelková) nebo mailovou korespondencí na skola@skolamachov.cz

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se školou, učiteli a vzdělávacím programem.

Těšíme se na Vás!                                                                              

 Ing.Bc. Hana Lelková

                                                                                                        ředitelka ZŠ a MŠ Machov