Podle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon)

vyhlašuji

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY pro školní rok 2022/2023,

který se uskuteční dne 5. května 2022 od 9.00 do 12.00 hodin v mateřské škole.

Zákonní zástupci dítěte si s sebou přinesou:  občanský průkaz,

                                                                        rodný list dítěte,

                                                                        průkaz zdravotní pojišťovny,

                                                                        očkovací průkaz dítěte,

                                                                        vyplněnou žádost, která musí být    

                                                                        potvrzena dětským lékařem.

Žádost lze stáhnout ze stránek školy (www.skolamachov.cz, dokumenty) nebo vyzvednout před zápisem v MŠ.

K zápisu do MŠ 5. května 2022 nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR  („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti . Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu   10. června 2022.

Для зарахування в МОЗ у період з 2 по 16 травня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці»)

з місцем перебування в зоні відчуження.Для цих іноземців – біженців призначений термін зарахування 10 червня 2022.

Dlja zarachuvannja v MOZ u period z 2 po 16 travnja ne možut’ podaty zajavu inozemci z

vizoju dlja toho, ščob sterty perebuvannja na terytoriji ČR vidpovidno do § 33 p. Punkt 1 a) Zakonu pro perebuvannja inozemciv na terytoriji ČR («biženci») z miscem perebuvannja

v zoni vidčužennja.Dlja cych inozemciv – biženciv pryznačenyj termin zarachuvannja

10 červnja 2022.

V Machově 31. 3. 2022                                                        Ing. Bc. Hana Lelková

                                                                              ředitelka ZŠ a MŠ Machov