Podle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon)

vyhlašuji

  Z Á P I S

do 1. ročníku Základní školy a Mateřské školy Machov,

okres Náchod,

 který se uskuteční dne 3. dubna 2023 od 13.00 do 18.00 hodin v budově školy.

Zákonní zástupci dítěte si s sebou přinesou: občanský průkaz

                                                                        rodný list dítěte

                                                                        průkaz zdravotní pojišťovny

                                                                        vyplněnou žádost

Letošní zápis se týká dětí narozených v období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a také dětí, kterým bylo v loňském roce vydáno rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky.

K žádosti o odklad školní docházky pro školní rok 2023/2024 je nutné rovněž doložit doporučení k odkladu povinné školní docházky od školského poradenského zařízení a od odborného lékaře či klinického psychologa (pokud jsou vydaná).

Kritéria pro přijetí:

  1. Přednostně se přijímá dítě s trvalým pobytem v městysu Machov. 
  2. Dítě s trvalým pobytem mimo městys Machov, jehož sourozenec je již v době zápisu žákem ZŠ a MŠ Machov.
  3. Ostatní děti s trvalým pobytem mimo městys Machov.

Jakékoliv další dotazy k zápisu do 1. tříd Vám rádi zodpovíme na telefonním čísle 775 909 703 (ředitelka Ing. Bc. Hana Lelková) nebo mailovou korespondencí na skola@skolamachov.cz

Těšíme se na Vás!    

V Machově 1. 3. 2023                                        

                                                                                Ing. Bc. Hana Lelková,                                                                                ředitelka ZŠ a MŠ Machov