Podle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon)

vyhlašuji

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

pro školní rok 2023/2024,

který se uskuteční dne 4. května 2023 od 9.00 do 12.00 hodin v mateřské škole.

Zákonní zástupci dítěte si s sebou přinesou:  občanský průkaz,

                                                                        rodný list dítěte,

                                                                        průkaz zdravotní pojišťovny,

                                                                        očkovací průkaz dítěte,

                                                                        vyplněnou žádost, která musí být   

                                                                        potvrzena dětským lékařem.

Žádost lze stáhnout ze stránek školy (www.skolamachov.cz, dokumenty) nebo vyzvednout před zápisem v MŠ.

                                     

Kritéria pro přijetí dětí do mateřské školy pro školní rok 2023/2024

K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Machov, okres Náchod budou přijímány děti v tomto pořadí (do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku):

  1. Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) ve školském obvodu mateřské školy, které do 31. 8. 2023 dosáhnou nejméně třetího roku věku – podle věku od nejstarších po nejmladší.
  1. Děti s trvalým pobytem v obci Machov – podle věku od nejstarších po nejmladší
  1. Děti s trvalým pobytem v jiných obcích – podle věku od nejstarších po nejmladší.

Zákonný nárok na předškolní vzdělávání mají:

– děti s odloženou školní docházkou

– pětileté a čtyřleté děti

– tříleté děti od 1. 9. 2023

V Machově 31. 3. 2023                                                              Ing. Bc. Hana Lelková,

                                                                                                             ředitelka školy