1. Charakteristika školy                        

ZŠ a MŠ Machov je úplná základní škola s právní subjektivitou, jejím zřizovatelem je městys Machov.

ZŠ a MŠ Machov: Mateřská škola, I. stupeň a II. stupeň ZŠ

Kapacita školy: 200 žáků

Počet žáků ve školním roce 2023/2024:

  • základní škola 116 žáků
  • mateřská škola 28 žáků

Škola má udělenu výjimku z počtu žáků ve třídě.

Výuka:

Jednotřídka                             28 žáků   učitelky   Jitka Vítková, Jana Cvikýřová

1. stupeň – malotřídní organizace vyučování

 I. třída (1. ročník)                 16 žáků           Mgr. Dagmar Šolínová 

II. třída (2. ročník)                 11 žáků            Blanka Plná

III. třída (3. ročník)                5 žáků             Mgr. Gabriela Nawrat

spojeno

III. třída (4. ročník)                12 žáků           Mgr. Gabriela Nawrat

V.  třída (5. ročník)                13 žáků           Mgr. Pavel Kubeček

2. stupeň – výuka probíhá v samostatných ročnících

VI.   třída                               10 žáků           Mgr. Petr Köppl

VII.  třída                               11 žáků           Mgr. Bc. Anna Laslettová

VIII. třída                               19. žáků          Mgr. Jan Nawrat

IX.    třída                              19. žáků          Mgr. Drahomíra Hejcmanová

 ZŠ a MŠ Machov je vesnická škola nacházející se ve středu příhraniční obce Machov. Plně organizovaná základní škola funguje v Machově od roku 1924.

 Dopravní obslužnost obce je velmi dobrá, a proto do zdejší školy dojíždějí i žáci z okolních vesnic a z Police nad Metují. ZŠ Machov vyhledávají rodiče především pro nízký počet žáků v ročníku, pro individuální přístup učitelů, pro vynikající práci pedagogů v oblasti integrace žáků s vývojovými poruchami učení a žáků mimořádně nadaných. V poslední době vyhledávají rodiče školu pro její ekologické zaměření.

2. Vybavení školy

 Materiální, technické, prostorové a hygienické vybavení školy je na standardní úrovni a odpovídá požadavkům moderní školy. Škola má k dispozici dvě budovy s 9 kmenovými třídami, 7 odbornými učebnami, knihovnou a pohybovou místností, kterou využívají také děti z mateřské školy.

 1. stupeň s mateřskou školou se nachází v původní části zmodernizované budovy. V každé třídě mají žáci k dispozici hrací koutky a jsou vybaveny interaktivními tabulemi.

 Druhá budova slouží 2. stupni a poskytuje zázemí pro výuku.  Jsou zde kabinety, odborné učebny fyziky, chemie, angličtiny, dějepisu a zeměpisu, učebna výpočetní techniky, sborovna, ředitelna. Třídy jsou vybaveny dataprojektory, v učebně dějepisu a zeměpisu využívají žáci a

učitelé interaktivní tabuli. V přízemí je umístěna školní kuchyně s jídelnou a také nově vybavené šatny pro žáky školy.

 Škola má k dispozici tělocvičnu se dvěma sály, rekonstrukce proběhla v roce 2019 a školní hřiště obnovené v roce 2020. Toto zařízení je pod správou úřadu městyse Machov.

 Ve škole je jedno oddělení školní družiny, které navštěvuje 30 žáků z 1. stupně.

Nabídka mimoškolních aktivit

Kroužky: pěvecký a vaření, náboženství, příprava na přijímací zkoušky z ČJ a M

 Žáci připravují pod vedením učitelů interaktivní programy pro veřejnost (besídky, přednášky, projekty, výlety, dílny…)

 Součástí školy je také školní zahrada a relaxační prostor za školou. MŠ využívá prostory nově zrekonstruované přírodní zahrady.

 Škola se zaměřuje na etickou, environmentální a jazykovou výchovu a čtenářskou gramotnost a sportovní aktivity Tomuto směru je věnována velká pozornost jak při vzdělávání učitelů, tak při materiálním vybavení školy.

 Nízký počet žáků ve třídě umožňuje individuální přístup ke všem žákům školy. Škola integruje žáky mimořádně nadané a žáky s poruchami učení v součinnosti s PPP a SPC Náchod a SPC Rukavička Hradec Králové nad Labem. Pro integrované žáky má škola výborné materiální vybavení.

 Škola úzce spolupracuje s úřadem městyse Machov, který vychází škole vstříc a školu v rámci svých finančních možností maximálně podporuje. Zřizovatel má zájem na udržení úplné školy v obci.

3. Charakteristika pedagogického sboru

 Pedagogický sbor má 16 členů (11 učitelů, 4 pedagogické asistenty a 1 vychovatelku školní družiny).  Věkové složení pedagogického sboru: do 30 let – 1 vyučující, do 40 let – 3 vyučující, do 50 let – 4 vyučující, do 60 let – 5 vyučujících, nad 60 let – 3 vyučující.

 Ve škole pracuje poradce pro volbu povolání, metodik prevence sociálně patologických jevů, speciální pedagog, koordinátor školního vzdělávacího programu a koordinátor environmentální výchovy.

 Všichni pedagogičtí pracovníci se dále vzdělávají, doplňují znalosti v oboru a aktivně se zapojují do vzdělávacích seminářů, kterými mohou obohatit svou výuku.

4. Charakteristika žáků

 Převážná většina žáků je z Machova a okolních obcí. Žáci se zapojují do projektů podporujících komunitní rozvoj obce. Ve škole panuje přátelská atmosféra. Škola má zpracovány kvalitní preventivní programy, které využívá k prevenci negativních jevů: záškoláctví, zneužívání návykových látek a šikany.

5. Projektové vyučování jako brána poznání

Z pohledu psychologa a pedagoga lze význam projektového vyučování hodnotit takto:

–         jedná se o přirozený a nenásilný způsob poznávání, přibližující se „škole hrou“

–          respektuje individuální potřeby a možnosti dítěte, nezatěžuje jeho psychiku

–          pomáhá pozitivnímu vývoji osobnosti dítěte

–          umožňuje získávat poznatky spojené a prožitkem a smyslovým vnímáním

–          připravuje na řešení globálních problémů

–          má úzký vztah k reálnému životu

Z pohledu žáka bývá oceňováno zejména to, že:

–          dítě nachází smysl poznávání a vzdělávání

–          neskáče z tématu na téma, ale má čas dokončit myšlenku, reagovat na chybu

–          dotýká se skutečných věcí, má možnost zasahovat do skutečného života

–          nachází sám sebe, své možnosti, svou hodnotu, sebedůvěru

–          škola se pro něho stává podnětným prostředím, kam chodí rádo, protože zde prožívá 

           dobrodružství spojená s poznáním světa

 ZŠ a MŠ Machov je škola se zaměřením na ekologickou výchovu. Pro toto zaměření má škola optimální podmínky. Je zapojena do několika dlouhodobých projektů. Mezi nejúspěšnější patří právě projekty oblasti environmentální výchovy.

 V roce 2009 získala škola titul EKOŠKOLA.  Ekoškola je českým názvem mezinárodního programu Eco – Schools, který koordinuje organizace FEE / Foundation for Environmental Education. Koordinátorem programu pro Českou republiku je sdružení TEREZA. Program Ekoškola je založen na přístupu ekologického managementu podle norem ISO 14001/EMAS a nabízí školám možnost získat prestižní ocenění TITUL EKOŠKOLA. Program probíhá pod záštitou MŠMT a MŽP ČR.

 Škola již deset let velice úspěšně spolupracuje se Střediskem ekologické výchovy a etiky SEVER a s Nadací Partnerství. V rámci této spolupráce získává škola finanční prostředky na realizaci projektů zaměřených na komunitní rozvoj v obci. Finanční prostředky na environmentální výchovu získává škola i prostřednictvím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a MŠMT. Prostřednictvím grantů získala škola na obnovu památek a úpravu veřejných prostranství již více jak milion korun.

 Pedagogové a žáci připravují roční školní projekty se zaměřením na rozvoj komunikativních dovedností, na environmentální výchovu, na protidrogovou prevenci a na etickou a vlasteneckou výchovu. Dlouhodobě se škola zapojuje do soutěží s dopravní tématikou. Žáci se účastní kulturně – vzdělávacích pobytů v rámci republiky, exkurzí zaměřených na profesní orientaci žáků, na poznání vlastního kraje, na upevnění vztahu k rodné obci a přeshraničních akcí zaměřených na podporu multikulturní výchovy. Žáci druhého stupně absolvují lyžařský výcvik. Žáci MŠ, 3. a 4. ročníku se pravidelně účastní plaveckého výcviku. Třídní kolektivy pracují na projektech zaměřených na tvorbu kolektivů, týmů a respektování druhých.

6. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

 Spolupráce s rodiči žáků a učiteli je oboustranná a na velmi dobré úrovni, neustále se rozvíjí. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím. V době konzultací a třídních schůzek organizujeme dny otevřených dveří pro rodiče i veřejnost. Žáci mohou být přítomni při jednání rodičů s učiteli. Škola si váží všech konstruktivních připomínek a námětů ze strany rodičů zaměřených na zlepšení chodu školy.

 Škola pořádá každoročně dílny pro rodiče a děti, sportovní akce, besídky, trhy, Den matek, Den dětí, vánoční vystoupení pro veřejnost, dětský karneval, Den Země, orientační běh.

 Rodiče jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím ředitele školy, třídních učitelů, internetových stránek školy, letáků, vitríny před školou a prostřednictvím místního měsíčníku Machovský zpravodaj.

 ZŠ a MŠ úzce spolupracuje s úřadem městyse Machov, s okolními školami a s polskou školou Nowa Ruda, s CHKO Broumovsko, se ZUŠ v Polici nad Metují, s knihovnou v Polici nad Metují a v Hronově, s Okresním archivem v Náchodě, s Muzeem v Náchodě, s PPP Náchod, SPC Náchod a s místními spolky a podnikateli.

 Propagace školy je zajištěna formou letáků, prostřednictvím webových stránek, Facebooku, Instagramu, prostřednictvím místního měsíčníku Machovský zpravodaj, Polický zpravodaj a deníku Náchodsko. Několikrát ročně je škola veřejnosti přístupná v rámci Dne otevřených dveří či jiných společenských akcí. Spolupracujeme s Českým rozhlasem Hradec Králové.

7. Historie školy

 Není známo, ve kterém roce byla škola v Machově založena. V oddací matrice v Polici nad Metují je zápis z roku 1679, kde je uveden jako svědek sňatku „kantor machovský“. Tato zpráva svědčí o tom, že škola v Machově existovala již v tomto roce. První písemná zpráva z roku 1740 hovoří o škole zádušní (farní). Do roku 1837 se vyučovalo pouze v jedné třídě ve dvou skupinách. Docházka žáků byla v té době velmi nedbalá, zvláště v létě v době polních prací a pastvy. Stará školní budova sloužila svému účelu 97 let.

 V roce 1837 byla škola zbořena a na jejím místě byla postavena škola nová. Základní kámen byl položen 7. března 1837. Na podzim roku 1838 byla tato nová dvoutřídní škola slavnostně vysvěcena. V roce 1886 chodilo do machovské čtyřtřídní školy 388 žáků. Dne 1. října 1896 zahájila činnost národní škola v Nízké Srbské. Na pozadí celé akce stál Jaroslav Petr, dosavadní podučitel v Machově.

 1. září 1896 byla machovská škola opět trojtřídní s 215 žáky. Protože stará škola přestala vyhovovat tehdejším požadavkům, začaly se 19. září 1898 kopat základy nové školy na náměstí. Vyučování v nové škole bylo slavnostně zahájeno 16. září 1900. V roce 1913 dal řídící učitel velice zajímavě vymalovat třídy: na stropech byly vyznačeny světové strany, na stěnách metr čtverečný a délka a šířka učebny v metrech.

Dějiny školy v letech 1914–1918

 Válečné události ovlivnily nejen život obce, ale zasáhly i do života školy. Mnoho učitelů muselo nastoupit vojenskou službu už za mobilizace, další byli povoláváni postupně. Tři učitelé z malé machovské školy ve válce padli. Josef Zídka byl jediný učitel, který se z 1. světové války vrátil. Hlavním úsilím učitelů, kteří nebyli povoláni do války, bylo zabezpečit pravidelné školní vyučování. Nebylo to lehké. Protože byl omezen stav učitelů, bylo zavedeno dvousměnné vyučování.

Meziválečné období

 V roce 1921 počala obec Machov usilovat o postavení měšťanské školy. Zemská školní rada povolila otevření měšťanské školy se zpětnou platností až dne 29. 11. 1924. Vyučování začalo slavnostně. Přístavba školy byla dokončena až 13. 8. 1925. Pro Machov to mělo velký význam nejen proto, že děti z Machova a okolí nemusely docházet za každého počasí do vzdálené měšťanské školy v Polici nad Metují, ale vedlo to k posílení významu obce. Není zanedbatelné, že sem byly dávány „na výměnu“ (na handl) i děti z německých obcí, které tak poznaly, často poprvé, český jazyk a českou kulturu. Machovská škola stála vždy na výši soudobých požadavků. Dne 1. 12. 1926 uslyšely machovské děti poprvé Československý rozhlas. V roce 1938 škola zakoupila první rádiový přijímač za 1 440 Kč.

Období po 2. světové válce

 V roce 1946 zakoupila škola první promítací přístroj a uspořádala promítání úzkého filmu pro žáky školy. Dne 1. 1. 1949 byla pro nedostatek žáků zrušena škola v Nízké Srbské. V roce 1949 byla v Machově zahájena pravidelná autobusová doprava. 31. 8. 1966 došlo ke zrušení školy v Bělém. Ve školním roce 1967/1968 se změnila organizace vyučování a každá druhá sobota byla volná.

 V roce 1974 byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce staré školní budovy. Do školy chodilo v tomto roce 140 žáků. Ve školním roce 1977/1978 byla zrušena škola v Bezděkově nad Metují. Od tohoto roku byly všechny ročníky machovské školy vyučovány samostatně. V roce 1978 zahájila provoz nová školní tělocvična na louce před katolickým kostelem. Ve školním roce 1978/1979 měla škola 185 žáků. Počet žáků rok od roku stoupal. Proto byla v letech 1979–1984 v akci „Z“ přistavěna druhá školní budova, kde byly vybudovány učebny 2. stupně, odborné učebny a školní jídelna. V tomto roce bylo na 1. stupni 102 žáků, na 2. stupni 108 žáků. Od tohoto roku začalo žáků ve škole ubývat.

 V letech 1996–1997 proběhla další generální oprava staré školní budovy. Dřevěná okna byla nahrazena plastovými, škola byla převedena na plynové vytápění, došlo k výměně ústředního topení a ve třídách byly položeny plovoucí podlahy. Zrekonstruovány byly chodby, schodiště i sociální zařízení. V přízemí školy se nachází mateřská škola, která se v roce 2003 stala součástí školy. V roce 2019 došlo k výměně všech oken v celé škole, protože již nevyhovovaly současným předpisům. Následující rok prošla úplnou rekonstrukcí také plynová kotelna. Video z přestavby kotelny můžete shlédnout na stránkách školy.