1. Charakteristika školy

ZŠ Machov je úplná škola s 9 postupnými ročníky.

Kapacita školy:  200 žáků

Počet žáků ve školním roce 2020/2021  – přibližně 125

Škola má udělenu výjimku z počtu žáků ve třídě

Výuka:

1. stupeň – malotřídní organizace vyučování

I. třída (1. ročník)  

II. třída (2. ročník)

III. třída (3., 4. ročník)

IV. třída (5. ročník)

2. stupeň – výuka probíhá v samostatných ročnících

ZŠ Machov je vesnická škola nacházející se ve středu příhraniční obce Machov. Plně organizovaná základní škola funguje v Machově od roku 1924. Vzhledem k velmi nepříznivému demografickému vývoji (malá výstavba nových rodinných domů a odchod mladých rodin z obce) se kriticky snižuje i počet žáků ve škole.

Dopravní obslužnost obce je velmi dobrá a proto do zdejší školy dojíždějí i žáci z okolních vesnic a z Police nad Metují. ZŠ Machov vyhledávají rodiče především pro nízký počet žáků v ročníku, pro individuální přístup učitelů, pro vynikající práci pedagogů v oblasti integrace žáků s vývojovými poruchami učení a žáků mimořádně nadaných.  V poslední době vyhledávají rodiče školu pro její ekologické zaměření.

2. Vybavení školy

Materiální, technické, prostorové a hygienické vybavení školy je na standardní úrovni a odpovídá požadavkům moderní školy.

Škola má k dispozici světlé, čisté a vkusně zařízené prostory. Na úpravě interiéru a exteriéru školy pracují nejen správní zaměstnanci, ale v rámci realizace různých grantů i žáci a učitelé.  Škola má k dispozici dvě budovy s 9 kmenovými třídami, 6 odbornými učebnami a knihovnou.  

Starou zrekonstruovanou budovu využívá 1. stupeň, školní družina a mateřská škola. Na 1. stupni jsou třídy vybaveny novým nábytkem. V každé třídě mají žáci k dispozici hrací koutky. K výuce využívají učitelé 1. stupně i novou knihovnu a každá třída je vybavena interaktivní tabulí.

Druhá budova slouží 2. stupni a poskytuje zázemí pro výuku.  Jsou zde kabinety, odborné učebny fyziky, chemie, angličtiny, dějepisu a zeměpisu, učebna výpočetní techniky, sborovna, ředitelna. V přízemí je umístěna školní kuchyně s jídelnou.

Žáci 2. stupně mají k dispozici interaktivní tabuli v učebně dějepisu a zeměpisu. Každá třída je vybavena dataprojektorem.

Škola má k dispozici tělocvičnu se dvěma sály a školní hřiště. Toto zařízení bylo v dubnu 2007 předáno pod správu Úřadu městyse Machov.

Ve škole je jedno oddělení školní družiny, které navštěvuje 28 žáků z 1. stupně.

Při škole pracují kroužky polského jazyka, chemicko – přírodovědný kroužek, kroužek sportovních her a matematický kroužek.

Žáci připravují pod vedením učitelů velmi kvalitní programy pro veřejnost (besídky, přednášky, projekty, sběr druhotných surovin, výlety, dílny…)

Součástí školy jsou: školní zahrada a relaxační prostor za školou.

Zázemí pro osobní hygienu, stravování a duševní hygienu žáků a učitelů je velmi dobré. Škola dbá na bezpečnost žáků, učitelů a správních zaměstnanců.

Škola se zaměřuje na etickou, environmentální a jazykovou výchovu. Tomuto směru je věnována velká pozornost jak při vzdělávání učitelů, tak při materiálním vybavování školy.

Nízký počet žáků ve třídě umožňuje individuální přístup ke všem žákům školy. Škola integruje žáky mimořádně nadané a žáky s poruchami učení. Pro integrované žáky má škola dobré materiální vybavení.

Škola úzce spolupracuje s úřadem městyse Machov, který vychází škole vstříc a školu v rámci svých finančních možností maximálně podporuje. Zřizovatel má zájem na udržení úplné školy v obci.

3. Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor má 17 členů (12 učitelů, 4 pedagogické asistenty a 1 vychovatelku školní družiny).  Věkové složení pedagogického sboru: do 30 let – 3 vyučující, do 40 let – 1 vyučující, do 50 let – 11 vyučující, do 60 let – 1 vyučující, nad 60 let – 1 vyučující.

13 pedagogických pracovníků je kvalifikovaných, 4 nekvalifikovaní, z toho 4 studují VŠ. Polovina učitelů ovládá alespoň jeden cizí jazyk. Všichni učitelé ovládají práci na PC. Ve škole pracuje poradce pro volbu povolání, metodik prevence sociálně patologických jevů, speciální pedagog, koordinátor školního vzdělávacího programu a koordinátor environmentální výchovy.

Učitelé prošli kurzy: práce s integrovanými žáky, týmová spolupráce, práce na PC, autoevaluace školy. Všichni učitelé jsou proškoleni v problematice ochrany člověka za mimořádných událostí a mají základní kurz první pomoci. Formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků si učitelé doplňují znalosti v oboru.

Učitelé absolvují vzdělávání v oblasti tvořivého učení, které podporuje kvalitnější a trvalejší vzdělávání žáků. Svoje poznatky uplatňují v praxi a potvrzují tak účinnost metody.

4. Charakteristika žáků

Převážná většina žáků je z Machova. V poslední době dojíždějí do zdejší školy i žáci z Bezděkova nad Metují, z Police nad Metují, ze Suchého Dolu a z Hlavňova. Máme velmi dobré zkušenosti s integrací žáků se specifickými poruchami učení a chování a s integrací mimořádně nadaných žáků. Žáci jsou slušní, pracovití a aktivní. Zapojují se do různých projektů podporujících komunitní rozvoj obce. Ve škole panuje přátelská atmosféra. Škola nemá problémy se záškoláctvím, zneužíváním návykových látek ani se šikanou.

5. Dlouhodobé projekty

Význam projektového vyučováni jako metody poznání.

Z pohledu psychologa a pedagoga lze význam projektového vyučování hodnotit takto:

–          jedná se o přirozený a nenásilný způsob poznávání, přibližující se „škole hrou“

–          respektuje individuální potřeby a možnosti dítěte, nezatěžuje jeho psychiku

–          pomáhá  pozitivnímu vývoji osobnosti dítěte

–          umožňuje získávat poznatky spojené a prožitkem a smyslovým vnímáním

–          připravuje na řešení globálních problémů

–          má úzký vztah k reálnému životu

Z pohledu žáka  bývá oceňováno zejména to, že:

–          dítě nachází smysl poznávání a vzdělávání

–          neskáče z tématu na téma, ale má čas dokončit myšlenku, reagovat na chybu

–          dotýká se skutečných věcí, má možnost zasahovat do skutečného života

–          nachází sám sebe, své možnosti, svou hodnotu, sebedůvěru

–          škola se pro něho stává podnětným prostředím, kam chodí rádo, protože zde prožívá dobrodružství spojená s poznáním světa

Pro koho je vhodná projektová výuka?

–          pro žáky nadané, mohou se podílet na přípravě projektu a při vlastní výuce mohou působit jako asistenti. Učí se formulovat své myšlenky tak, aby jim i slabší žáci porozuměli.

–          pro žáky méně nadané, mohou dokonale uplatnit své schopnosti, nejsou až ty druhé, průměrné, jako je tomu při klasické frontální výuce

–          pro žáky pomaleji chápající, vyučující, který je pouze koordinátorem, má na ně více času, protože děti nadané a méně nadané zvládají výuku víceméně samostatně

–          pro vyučující, protože děti mají báječnou náladu, vše se daří, všichni tvoří úměrně svým schopnostem, nikdo není stresován

–          pro rodiče, jejich děti chodí do školy rády a škola je naplňuje

Důležitými kompetencemi, bez kterých se děti, Evropané, neobejdou, je dosud zanedbávaná spolupráce a komunikace. Projekt, společný úkol, jim získávání těchto kompetencí umožňuje.

Škola je zapojena do několika dlouhodobých projektů. Mezi nejúspěšnější patří projekty oblasti environmentální výchovy.

Škola je zařazena do sítě Tvořivých škol a do sítě škol MRKEV (Metodika a Realizace Komplexní Ekologické Výchovy).  ZŠ Machov je  škola se zaměřením na ekologickou výchovu. Pro toto zaměření má škola optimální podmínky.

V roce 2009 získala škola titul  EKOŠKOLA.  Ekoškola je českým názvem mezinárodního programu Eco – Schools, který koordinuje organizace FEE/ Foundation for Enviromental Education. Koordinátorem programu pro Českou republiku je sdružení TEREZA. Program Ekoškola je založen na přístupu ekologického managementu podle norem ISO 14001/EMAS a nabízí školám možnost získat prestižní ocenění TITUL EKOŠKOLA. Program probíhá pod záštitou MŠMT a MŽP ČR. V následujících letech se pokusíme tento prestižní mezinárodní titul získat.

Škola již deset let velice úspěšně spolupracuje se Střediskem ekologické výchovy a etiky SEVER a s Nadací Partnerství. V rámci této spolupráce získává škola finanční prostředky na realizaci projektů zaměřených na komunitní rozvoj v obci. Finanční prostředky na environmentální výchovu získává škola i prostřednictvím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a MŠMT. Prostřednictvím grantů získala škola na obnovu památek a úpravu veřejných prostranství již více jak milion korun.

Pedagogové a žáci připravují roční školní projekty se zaměřením na rozvoj komunikativních dovedností, na environmentální výchovu, na protidrogovou prevenci a na etickou a vlasteneckou výchovu. Dlouhodobě se škola zapojuje do soutěží s dopravní tematikou. Žáci se účastní  kulturně- vzdělávacích pobytů v rámci republiky, exkurzí zaměřených na profesní orientaci žáků, na poznání vlastního kraje, na upevnění vztahu k rodné obci a přeshraničních akcí zaměřených na podporu multikulturní výchovy. Žáci druhého stupně absolvují lyžařský výcvik. Žáci 2. a 4. ročníku se pravidelně účastní plaveckého výcviku. Třídní kolektivy pracují na projektech zaměřených na tvorbu kolektivů, týmů a respektování druhých.

6. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

Spolupráce s rodiči žáků je na velmi dobé úrovni a neustále se rozvíjí. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím. V době konzultací a třídních schůzek organizujeme dny otevřených dveří pro rodiče i veřejnost. Žáci mohou být přítomni při jednání rodičů s učiteli. Škola si váží všech konstruktivních připomínek a námětů ze strany rodičů zaměřených na zlepšení chodu školy.

Škola pořádá každoročně dílny pro rodiče a děti, sportovní akce, besídky, trhy, Den matek, Den dětí, vánoční vystoupení pro veřejnost, dětský karneval, sběr druhotných surovin, Den Země.

Rodiče jsou o činnosti školy informování prostřednictvím internetových stránek školy, letáků, nástěnky před školou a prostřednictvím místního měsíčníku Machovský zpravodaj. Většina vyučujících využívá k denní komunikaci s rodiči e-mail.

Při škole pracuje Občanské sdružení přátel školy, jehož základním cílem je vytváření podmínek k lepšímu využití volného času žáků a k podpoře rozvoje jejich talentu ve všech oblastech.

ZŠ úzce spolupracuje s úřadem městyse Machov, s okolními školami a s polskou školou Kudowa Zdroj, s CHKO Broumovsko, se ZUŠ v Polici nad Metují, s knihovnou v Polici nad Metují a v Hronově, s Okresním archivem v Náchodě, s Muzeem v Náchodě, s PPP Náchod, SPC Náchod a s místními spolky a  podnikateli.

Propagace školy je zajištěna formou letáků, prostřednictvím webových stránek, prostřednictvím místního měsíčníku Machovský zpravodaj, Polický zpravodaj a deníku Náchodsko. Několikrát ročně je škola veřejnosti přístupná v rámci Dne otevřených dveří či jiných společenských akcí. Spolupracujeme s Českým rozhlasem Hradec Králové, kam zajíždějí žáci na exkurze. Dopisovatelé z řad žáků a učitelů informují veřejnost o dění ve škole i prostřednictvím příspěvků do Učitelských listů a Učitelských novin.

Historie školy:

            Není známo, ve kterém roce byla škola v Machově založena. V oddací matrice v Polici nad Metují je zápis z roku 1679, kde je uveden jako svědek sňatku „kantor machovský“. Tato zpráva svědčí o tom, že škola v Machově existovala již v tomto roce. První písemná zpráva z roku 1740 hovoří o škole zádušní (farní). Do roku 1837 se vyučovalo pouze v jedné třídě ve dvou skupinách. Docházka žáků byla

v té době velmi nedbalá, zvláště v létě v době polních prací a pastvy. Stará školní budova sloužila svému účelu 97 let. Stará škola je budova vedle katolické fary.

            V roce 1837 byla zbořena a na jejím místě byla postavena škola nová. Základní kámen byl položen 7. března 1837. Na podzim roku 1838 byla tato nová dvoutřídní škola slavnostně vysvěcena. V roce 1886 chodilo do machovské čtyřtřídní školy 388 žáků. Dne 1. října 1896 zahájila činnost národní škola v Nízké Srbské. Na pozadí celé akce stál Jaroslav Petr, dosavadní podučitel v Machově.

            1. září 1896 byla machovská škola opět trojtřídní s 215 žáky. Protože stará škola přestala vyhovovat tehdejším požadavkům, začaly se 19. září 1898 kopat základy nové školy na náměstí. Vyučování v nové škole bylo slavnostně zahájeno 16. září 1900. V roce 1913 dal řídící učitel velice zajímavě vymalovat třídy: na stropech byly vyznačeny světové strany, na stěnách metr čtverečný a délka a šířka učebny v metrech.

Dějiny školy v letech 1914 – 1918

            Válečné události ovlivnily nejen život obce, ale zasáhly i do života školy. Mnoho učitelů muselo nastoupit vojenskou službu už za mobilizace, další byli povoláváni postupně. Tři učitelé z malé machovské školy ve válce padli. Josef Zídka byl jediný učitel, který se z 1. světové války vrátil. Hlavním úsilím učitelů, kteří nebyli povoláni do války, bylo zabezpečit pravidelné školní vyučování. Nebylo to lehké. Protože byl omezen stav učitelů, bylo zavedeno dvousměnné vyučování.

Meziválečné období

            V roce 1921 počala obec Machov usilovat o postavení měšťanské školy, ale někteří obyvatelé Nízké Srbské tyto snahy mařili. Zemská školní rada povolila otevření měšťanské školy se zpětnou platností až dne 29. 11. 1924. Vyučování začalo slavnostně. Přístavba školy byla dokončena až 13. 8. 1925. Pro Machov to mělo velký význam nejen proto, že děti z Machova a okolí nemusely docházet za každého počasí do vzdálené měšťanské školy v Polici nad Metují, ale vedlo to i k posílení významu obce. Není zanedbatelné, že sem byly dávány „na výměnu“ (na handl) i děti z německých obcí, které tak poznaly, často poprvé, český jazyk a českou kulturu. Machovská škola stála vždy na výši soudobých požadavků. Dne 1. 12. 1926 uslyšely machovské děti poprvé Československý rozhlas. V roce 1938 škola zakoupila první rádiový přijímač za 1 440 Kč.

Období po 2. světové válce

            V roce 1946 zakoupila škola první promítací přístroj a uspořádala promítání úzkého filmu pro žáky školy. Dne 1. 1. 1949 byla pro nedostatek žáků zrušena škola v Nízké Srbské. V roce 1949 byla v Machově zahájena pravidelná autobusová doprava. 31. 8. 1966 došlo ke zrušení školy v Bělém. Ve školním roce 1967/1968 se změnila organizace vyučování a každá druhá sobota byla volná. V roce 1974 byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce staré školní budovy. Do školy chodilo v tomto roce 140 žáků. Ve školním roce 1977/1978 byla zrušena škola v Bezděkově nad Metují. Od tohoto roku byly všechny ročníky machovské školy vyučovány samostatně. V roce 1978 zahájila provoz nová školní tělocvična na louce před katolickým kostelem. Ve školním roce 1978/1979 měla škola 185 žáků. Počet žáků rok od roku stoupal. Proto byla v letech 1979 – 1984 v akci „Z“ přistavěna druhá školní budova, kde byly vybudovány učebny 2. stupně, odborné učebny a školní jídelna. V tomto roce bylo na 1. stupni 102 žáků, na 2. stupni 108 žáků. Od tohoto roku začalo žáků ve škole ubývat. V letech 1996 – 1997 proběhla poslední generální oprava staré školní budovy. Dřevěná okna byla nahrazena plastovými, škola byla převedena na plynové vytápění, došlo k výměně ústředního topení a ve třídách byly položeny plovoucí podlahy. Zrekonstruovány byly chodby, schodiště i sociální zařízení. V přízemí školy se nachází mateřská škola, která se v roce 2003 stala součástí školy.

            ZŠ a MŠ Machov je úplná základní škola s právní subjektivitou, jejím zřizovatelem je městys Machov. Školní vzdělávací program je zaměřen na ekologickou výchovu. Ve školním roce 2009/2010 měla škola 74 žáků. V roce 2009 získala škola mezinárodní titul EKOŠKOLA. Od roku 2004 se škola pravidelně zapojuje do různých projektů, ze kterých získává finanční příspěvky na svoji činnost a na komunitní rozvoj obce.

stara_budova