Podle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon)

vyhlašuji

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

pro školní rok 2024/2025,

který se uskuteční dne 10. května 2024 od 9.00 do 12.00 hodin v mateřské škole.

Zákonní zástupci dítěte si s sebou přinesou:  občanský průkaz,

                                                                        rodný list dítěte,

                                                                        průkaz zdravotní pojišťovny,

                                                                        očkovací průkaz dítěte,

                                                                        vyplněnou žádost, která musí být   

                                                                        potvrzena dětským lékařem.

Žádost lze stáhnout ze stránek školy (www.skolamachov.cz, dokumenty) nebo vyzvednout před zápisem v MŠ.

V Machově 13. 3. 2024                                        Ing. Bc. Hana Lelková

                                                                              ředitelka ZŠ a MŠ Machov