Základní škola a Mateřská škola Machov, okres Náchod,

Machov 103, 549 63 Machov, IČO 70985812

Č. j.: 100/2023

ROZHODNUTÍ

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Machov, okres Náchod, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole  Machov, okres Náchod od 1. září školního roku 2023/2024 u dětí s těmito evidenčními čísly:   

                                                            01/2023                                                   

                                                            02/2023

                                                             03/2023

                                                            04/2023

                                                            05/2023

                                                            06/2023

                                                             07/2023

                                                             08/2023

                                                             09/2023

                                                             10/2023

                                                             11/2023

                                                             12/2023

                                                             13/2023

                                                             14/2023

                                                             15/2023

                                                             16/2023

 „Seznam evidenčních čísel dětí/žadatelů, pod kterými byly přijímány žádosti o přijetí

do prvního ročníku základního vzdělávání. ”

0důvodnění: 

Odůvodnění rozhodnutí není třeba, jestliže správní orgán prvního stupně všem účastníkům

v plném rozsahu vyhoví.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele Základní školy a Mateřské škola Machov, okres Náchod ke krajskému úřadu Královéhradeckého kraje.

V Machově 19.4. 2023                                              Datum zveřejnění rozhodnutí: 19.4.2023

                                                                                            Ing. Bc. Hana Lelková

                                                                                                   ředitelka školy