Vážení rodiče,

podle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji

  Zápis do Mateřské školy Machov, okres Náchod

Příjem písemných žádostí vzhledem k současnému mimořádnému opatření je stanoven v rozmezí

od 2. 5. 2021 do 16. 5. 2021.

Zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí a rodičů ve škole!

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

3. poštou

4. vhozením do označené schránky na škole

5. osobní podání žádosti zákonným zástupcem dítěte do MŠ od 8.00 hod. do 12.00 hod. (nutná domluva předem na tel. 732 986 013 – p. Jana Cvikýřová, z důvodu zabránění vyšší koncentrace osob v prostorách školy).

Zákonní zástupci dítěte k žádosti o přijetí, dotazníku a čestného prohlášení k očkování dítěte (uloženo na www.skolamachov.cz – Dokumenty – Mateřská škola) přiloží také prostou kopii svého občanského průkazu, rodného listu dítěte, průkazu zdravotní pojišťovny dítěte a kopii očkovacího průkazu dítěte.

Kritéria pro přijetí najdete na www.skolamachov.cz – Dokumenty – Mateřská škola

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti narozené od 1.9.2015 do 31.8.2016 a dětí s odkladem školní docházky, tj. děti narozené od 1.9.2014 do 31.8.2015.

Jakékoliv další dotazy k zápisu do mateřské školy Vám rádi zodpovíme na telefonním čísle 775 909 703 (ředitelka Ing. Bc. Hana Lelková) nebo emailovou korespondencí na skola@skolamachov.cz

Těšíme se na Vás!                                                             

                                                                                            Ing.Bc. Hana Lelková

                                                                                          ředitelka ZŠ a MŠ Machov