Podle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji

  Z Á P I S

do 1. ročníku Základní školy a Mateřské školy Machov, okres Náchod,

který se uskuteční dne 11. dubna 2022 od 13.00 do 16.00 hodin v budově školy.

Zákonní zástupci dítěte si s sebou přinesou: občanský průkaz

                                                                        rodný list dítěte

                                                                        průkaz zdravotní pojišťovny

                                                                        vyplněnou žádost

Letošní zápis se týká dětí narozených v období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a také dětí, kterým bylo v loňském roce vydáno rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky.

K žádosti o odklad školní docházky pro školní rok 2022/2023 je nutné rovněž doložit doporučení k odkladu povinné školní docházky od školského poradenského zařízení a od odborného lékaře či klinického psychologa (pokud jsou vydaná).

Kritéria pro přijetí:

  1. Přednostně se přijímá dítě s trvalým pobytem v městysu Machov. 
  2. Dítě s trvalým pobytem mimo městys Machov, jehož sourozenec je již v době zápisu žákem ZŠ a MŠ Machov.
  3. Ostatní děti s trvalým pobytem mimo městys Machov.

Jakékoliv další dotazy k zápisu do 1. tříd Vám rádi zodpovíme na telefonním čísle 775 909 703 (ředitelka Ing. Bc. Hana Lelková) nebo mailovou korespondencí na skola@skolamachov.cz

Těšíme se na Vás!    

V Machově 4. 3. 2022                                        

                                                                                Ing. Bc. Hana Lelková,

                                                                               ředitelka ZŠ a MŠ Machov                                                 

K zápisu do ZŠ 11. dubna nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu 9. června 2022.

Для зарахування до ЗНЗ у період з 1 по 30 квітня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерпіти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. 1 ст. а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження. Для цих іноземців – біженців призначений термін реєстрації  9 червня 2022 року.

Dlja zarachuvannja do ZNZ u period z 1 po 30 kvitnja ne možut’ podaty zajavu inozemci z vizoju dlja toho, ščob sterpity perebuvannja na terytoriji ČR vidpovidno do § 33 p. 1 st. a) Zakonu pro perebuvannja inozemciv na terytoriji ČR («biženci») z miscem perebuvannja v zoni vidčužennja. Dlja cych inozemciv – biženciv pryznačenyj termin rejestraciji  9 červnja 2022 roku.

V Machově 26. 3. 2022                                        

                                                                                 Ing. Bc. Hana Lelková,                                                                                 ředitelka ZŠ a MŠ Machov